بروزرسانی چراغ فرماندهی عابر پیاده در تقاطعات شهر

افشین لرزنگنه:

بروزرسانی چراغ فرماندهی عابر پیاده در تقاطعات شهر

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه

دکتر افشین لر زنگنه طی سخنانی اظهار کرد :به منظور افزایش سرعت تخلیه تقاطع و سهولت در رانندگی و افزایش ایمنی عابرین

و هم چنین جلوگیری از اغتشاش حرکت سواره و پیاده تقاطعات پر ازدحام به چراغ فرماندهی عابر پیاده تجهیز می شوند .

وی در ادامه تصریح کرد:

هم اکنون تقاطعات مدرس،سی متری اول و دوم ،گلستان ،سنگر،مصطفی امامی ،

آتش نشانی ،پارک معلم ،افشار طوس و خرم به چراغ عابر پیاد مجهز شدند.

معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری کرمانشاه در ادامه گفت:

حرکت عابرین پیاده در تقاطعات با توجه به چراغ فرماندهی به این‌ معنی که هنگامی که چراغ عابر پیاده قرمز است

شهروندان محترم از عبور در تقاطع خودداری نمایند و صرفا در هنگام سبز بودن عابر پیاده اجازه طی نمودن عرض تقاطع را دارند

لرزنگنه تشریح کرد: چراغ فرماندهی عابرین دارای دو خانه با دو المان سبز و قرمز می باشد ؛

آدمک سبز در حال راه رفتن نشانگر اجازه حرکت برای عابران پیاده و آدمک قرمز ایستاده نشانگر ممنوعیت حرکت برای عابران است .

وی افزود:یکی از نقاطی که بیشترین برخورد بین رانندگان و عابران رخ می دهد

تقاطع ها است که بر اساس ماده سه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تهیه و نصب

و نگهداری تجهیزات کنترل عبور و مرور از قبیل چراغ های راهنمایی و رانندگی در شهرها بر عهده شهرداری است.

لرزنگنه در پایان تصریح کرد :
محوریت در داخل شهرها عابرین محترم هستند که این امر در راستای افزایش ایمنی و آرامش شهروندان صورت پذیرفته است
ضمنا،عابران نیز همانند رانندگان ملزم به رعایت تکالیف قانونی خود هستند
و در صورتی که طبق نظر کارشناس تصادفات عابر به تکالیف قانونی خود عمل نکند و باعث تصادف شود، مقصر شناخته می شود.