محمدجمیل خالدی هنرمند خواننده

محمدجمیل خالدی متولدآذرماه 1355

به دلیل سبک زندگی وجو خانوادگی ازسالهای ابتدایی درمدرسه علاقه خودراباقراٸت قرآن وخواندن سرودهای مذهبی واشعارشاعران گران مایه ایران زمین آغازنمودم.

وپس ازسالها تصمیم به ادامه راه به صورت حرفه ای راداشته،درنتیجه ازمحضراساتیدی چون منوچهرطاهرزاده،محمدجلیل عندلیبی،فریدون شهبازیان،وعلی رضافیض بشی پوربهرمند شدم.

آغازفعالیت به صورت جدی وحرفه ای درسال1374ازطریق رادیوسنندج بود که بعدها درشبکه های سراسری

 ودیگراستانهانیزمشغول فعالیت شدم،وتا کنون ازچندین جشنواره سراسری مقامهایی راکسب نموده ام.

ونیزکنسرتهایی در داخل وخارج کشور داشته ام،

وهمچنین چندسابقه آهنگسازی وخوانندگی در تٸاترداشته ام…

که در آخر به چند نمونه اشاره میکنم..

اجرای چند برنامه درسال1385درمکه مکرمه ومدینه منوره

اجرای کنسرت در کشورهمسایه عراق(کردستان عراق)..

افتخارکسب مقام اول خوانندگی مراکزاستانها درسال 95و96به نمایندگی استان کردستان…

وهمکاری با جشنواره بین المللی تٸاترتهران مبارک وکسب مقام،به نام(هیوا)