نصب تابلو شرح وظایف شغلی در مناطق ۸ گانه شهرداری کرمانشاه احوال کرمانشاه به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کرمانشاه مدیر کل نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه ارزیابی عملکرد و فرایندها ،نظام پیشنهادات ،ساختارهای سازمانی و شرح وظایف شغلی ...