تاب آوری رسانه ای به توانایی افراد و جوامع در برابر تأثیرات منفی رسانه‌ها گفته میشود تاب‌آوری رسانه‌ای در علم ارتباطات و رسانه مطرح است. تاب‌آوری رسانه‌ای به عنوان یک مفهوم اساسی در علم ارتباطات و رسانه مورد مطالعه و ...

ایجاد تاب آوری عاطفی بر مبنای هوش هیجانی انجام میشود ، تاب آوری عاطفی به خودآگاهی و خودتنظیمی تکیه میزند تاب آوری عاطفی یک مهارت مهم است که به توانایی فرد برای سازگاری با موقعیت‌های استرس‌زا یا بحران‌ها اشاره دارد. ...

دلبستگی به خدا موجب تاب آوری است تعلق خاطر به خداوند عالم پایگاه امنی شناخته می شود که در زمان های پریشانی پناهگاه بشر است تاب آوری نتیجه ایمن بودن دلبستگی است هرچه افراد از دلبستگی ایمن تری برخوردار باشند ...

شخصیت با تاب آوری و سرسختی روانی چه روابطی دارند ؟ روانشناسان از نظر معنی شخصیت با یکدیگر تفاوت دارند. اغلب آنها قبول دارند که واژه “شخصیت” از کلمه لاتین پرسونا مشتق شده است که به ماسک نمایشی اشاره دارد ...

تاب آوری و فرسودگی شغلی چگونه توصیف میشوند؟ توسعه اقتصادی بر پایه سلامت و تاب آوری نیروی کار استوار است فرسودگی شغلی و تاب آوری دو موضوع متفاوت هستند فرسودگی شغلی را میتوان درد مزمن افراد فوق موفق تعریف کرد. ...

مفهوم تاب آوری اجتماعی چیست؟ به گزارش  احوال کرمانشاه به نقل از خانه تاب آوری مفهوم تاب آوری اجتماعی امروزه در علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی و همچنین در گستره ای از گفتگوهای تجاری، اجتماعی و سیاسی استفاده می شود. ...

منابع سه گانه تاب آوری کودکان کدام است ؟ منابع سه گانه در پروژه جهانی تاب آوری ” من دارم. من هستم. من می توانم” به عنوان منابع اصلی تاب آوری اعلام شده اند نجمه عبادتی  روانشناس و مشاور خانواده ...

نقش خانواده در ایجاد تاب آوری نوجوانان در مقابل سو مصرف مواد و اعتیاد چیست ؟ از آنجایـی کـه همـه ی جوانـان نمی تواننـد در خانواده هـا و محیط هـای خطرپذیـر سـالم بـه ماننـد؛ پژوهش هـای اخیـر عـلاوه بـر تأکیـد ...

تقویت تاب آوری کودکان شکست باعث تاب‌آوری است این باوری بی اساس است. تاب‌آوری در فرزندان خود را تقویت کنیم و از آنان حمایت کنیم؟ این مهم چگونه میسر خواهد بود در اینجا ۱۲ روش و نکته کاربردی برای تاب ...

روشهای مطالعه خیانت زناشویی کدام است ؟ خیانت زناشویی در قالب های سه گانه ای ممکن مورد مطالعه قرار گیرد عوامل مستعدکننده را مطابق با گفته آلن  و همکاران (۲۰۰۵) می‌توان در سه دسته جمعیت‌شناختی، بین فردی و درونفردی قرار ...