تسخیر محوطه تاریخی توریستی جهانی بیستون توسط گوسفندان

تسخیر محوطه تاریخی توریستی جهانی بیستون توسط گوسفندان

✍عبدالرضاآرمانده

عکس های فوق مربوط به محوطه تاریخی بیستون است،

از دو هفته پیش چندین گله گوسفند بهمراه دهها سگ متعلق به ایلات اطراف وارد محوطه تاریخی و توریستی بیستون شده اند

و موجب آلودگی محیط و پراکنده شدن فضولات حیوانی

در محوطه و سنگ فرشهای آن شده است و منظره خوشایندی جهت مهمانانی که از استانهای دیگر به این مکان آمده اند بوجود نیاورده است.

کم کاری مسئولین و عدم توجه به این موضوع مهم جای تامل است
حائزاهمیت است که
مسئولین و انتظامات مجتمع توریستی بیستون در بدو ورود هم هزینه پارک خودرو

و هم هزینه بلیط ورودی دریافت میکنند و هم اینکه از ورود منقل و ذعال و قلیان و گاز پیک نیکی بشدت جلوگیری میکنند

اما ورود برای صدها گوسفند و دهها سگ گله با آن همه آلودگی کاملا” آزاد است.نکته : گوسفندان بر انسانها ارجحیت دارند