نقش نمایندگان مجلس درپیشبرد اهداف استان

نقش نمایندگان مجلس درپیشبرد اهداف استان

عبدالرضاآرمانده : مدیرمسئول پایگاه خبری احوال کرمانشاه

روز گذشته بود مناظره چند نماینده محترم رو می شنیدم
خیلی برایم جالب بود
نماینده دور قبل از فعالیت های خودش میگفت که من این اقدامات رابه سرانجام رسانده ام

و میخواهم در دور بعد این اقدامات را انجام بدهم
کاندیدهای تاز نفس درپرده ازفعالیت های نمایندگان دور قبل انتقاد میکردند

و آماربیکاری و مشکلات را بیان می نمودند و
مدعی بودند که من می توانم همه مشکلات را حل کنم
نکته قابل توجه  اینکه درکشور ما از روسای  محترم جمهور گرفته

تابنده رسانه ای مدام فریاد واحسینا سرمی دهیم که بیکاری،اشتغال،مسکن،تورم ،درمان،زمین،
صادرات،واردات،میراث فرهنگی،

اداب رسوم، تحصیل ،ازدواج والی آخر و
متاسفانه بعد این همه سال و دوره های  مجالس مختلف ،

استان ما روبه افول است وطبق شوایع جزئ استانهای فلاکت زده
کاندیدهای محترم سروران گرانقدر
روضه هایی که شما می خوانید

را مااز برهستیم دیگر اشکی نداریم بریزیم

واین راه بعد دوازده دوره به ترکستان است.
اگر بخواهیم آسیب شناسی کنیم

بنظرمی رسدمجمع نمایندگان استان کرمانشاه
همراه هم عقیده و ومتحد نیستند

وهرکدام ساز خودرا میزنند
البته ازخاطر نبریم تک تک  نمایندگان محترم مردم در مجلس

از ویژگی های خاص و منحصربه فردی برخوردارهستند
اما آن تعامل وتفاهم لازم

در راستای تحقق  شعارهای زمان کاندیداتوری  را ندارند و هم صدا نیستند.

به عنوان مثال
یکی از شعارهای انتخاباتی ایجاد اشتغال ،
شایسه سالاری،

انتخاب مدیران توانمند هست و یعنی مدیران فعلی ناتوانند

مدیرانی که اکثرا نیروی نمایندگان قبل هستند پس چرا اجازه این فرصت سوزی را به آنها دادید
کاندیدا های محترم شما
فرصت انتخاب مدیرشایسته را ندارید

به چند دلیل قطعا شما وام دار کسانی هستید که درانتخابات کنار شما بودند

وباید جبران کنیدازطرفی مخالفت ها و اختلاف بادیگر نمایندگان انتخاب شمارا دچار تعلل خواهد کرد
وهمین مسئله باعث اختلافات بین شما در مجمع نمایندگان میشود

درپایان ما خودرا مکلف به شرکت در انتخابات کرده ایم
از شما خواهش میکنم شماهم خود را مکلف به رعایت حقوق از دست رفته این مردم بدانید.